ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ   

Email: sewasinghsodhi@yahoo.de
Address: 21745 Hemmoor Haupt Str.43
Hemmoor Germany

ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ4 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਫਰਵਰੀ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 3 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 5 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ- ਕਿਸ਼ਤ 2 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2012)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ- ਕਿਸ਼ਤ 2 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2012)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ- ਕਿਸ਼ਤ 1 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2012)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 6 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 7 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 8 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 9 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 10 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 11 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 12 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ 13 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2013)

 • ਲੜੀਵਾਰ

 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ4 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਫਰਵਰੀ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 3 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 5 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ- ਕਿਸ਼ਤ 2 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2012)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ- ਕਿਸ਼ਤ 2 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2012)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ- ਕਿਸ਼ਤ 1 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2012)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 6 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 7 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 8 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 9 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 10 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 11 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਕਿਸ਼ਤ 12 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਚੰਨ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ - ਅੰਤਿਮ ਕਿਸ਼ਤ 13 / ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ