ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ   

Address:
India

ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 2 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 3 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 5 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 4 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 6 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 7 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 1 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 9 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 10 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਫਰਵਰੀ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 11 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਾਰਚ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 12 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 13 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 14 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 15 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 16 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 17 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 18 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 19 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 20 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 21 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 22 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 23 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 24 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 25 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 8 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2014)

 • ਲੜੀਵਾਰ

 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 2 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 3 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 5 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 4 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 6 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 7 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 1 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2014)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 9 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 10 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਫਰਵਰੀ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 11 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਾਰਚ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 12 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 13 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 14 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 15 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 16 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 17 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 18 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 19 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 20 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 21 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 22 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 23 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 24 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 25 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2016)
 •    ਧਰਤੀ ਧਨ ਨਾ ਆਪਣਾ (ਅਨੁ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ) / ਕਿਸ਼ਤ 8 / ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ