ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ   

Email: diljodh@yahoo.com
Address:
Wisconsin United States

ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਮੇਰਾ ਘਰ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2013)
 •    ਮਨ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2013)
 •    ਸੱਚੋ - ਸੱਚ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2012)
 •    ਸੱਚ ਦਾ ਵੇੱਲਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2012)
 •    ਜ਼ਿੰਦਗੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2012)
 •    ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2012)
 •    ਸੋੱਚਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਗਸਤ, 2012)
 •    ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2012)
 •    ਕੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2012)
 •    ਤਲਾਸ਼ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012)
 •    ਇਕ ਸਚ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2012)
 •    ਉਡ ਵੇ ਕਾਵਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2012)
 •    ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2011)
 •    ਯਾਦ ਦਾ ਕਪੜਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2011)
 •    ਛਲਾਵਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2011)
 •    ਅਜ ਦਾ ਸੱਚ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਉਹ ਵੀ ਸੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਮਨ ਪੀੜਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2013)
 •    ਛਲਾਵਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਤੇਰੇ ਨਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਅੱਜ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2013)
 •    ਆਸ਼ਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2014)
 •    ਤੇਰੇ ਨਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014)
 •    ਮਨਫੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2014)
 •    ਖ਼ਾਬ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2014)
 •    ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2014)
 •    ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਦੇਸ -ਪਰਦੇਸ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਜਿੰਦ ਇੱਕਲੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 •    ਜ਼ਿੰਦਗੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਬੰਦਸ਼ਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਸੁਣ ਮਿਤਰਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਗਜ਼ਲ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਜਗ -ਤਮਾਸ਼ਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਸਵਾਲੀਆ ਸੋੱਚਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਉਡੀਕ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਅਮਰੋ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਹਾਣੀ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਕਸ਼ਮੀਰੋ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਅੱਗ ਦੀ ਸਾਂਝ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਹਾਣੀ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਲੱਖੀ ਮਾਸਟਰ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਪਿਛਲ ਝਾਤ - ਦਸੰਬਰ, 2017)
 •    ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ - ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਣੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਜਨਵਰੀ, 2018)
 •    ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018)

 • ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 •    ਮੇਰਾ ਘਰ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2013)
 •    ਮਨ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2013)
 •    ਸੱਚੋ - ਸੱਚ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2012)
 •    ਸੱਚ ਦਾ ਵੇੱਲਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2012)
 •    ਜ਼ਿੰਦਗੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2012)
 •    ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2012)
 •    ਸੋੱਚਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਗਸਤ, 2012)
 •    ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਚ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2012)
 •    ਕੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2012)
 •    ਤਲਾਸ਼ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012)
 •    ਇਕ ਸਚ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2012)
 •    ਉਡ ਵੇ ਕਾਵਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2012)
 •    ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2011)
 •    ਯਾਦ ਦਾ ਕਪੜਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2011)
 •    ਛਲਾਵਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2011)
 •    ਅਜ ਦਾ ਸੱਚ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਉਹ ਵੀ ਸੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਮਨ ਪੀੜਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2013)
 •    ਛਲਾਵਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਤੇਰੇ ਨਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਅੱਜ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2013)
 •    ਆਸ਼ਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2014)
 •    ਤੇਰੇ ਨਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014)
 •    ਮਨਫੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2014)
 •    ਖ਼ਾਬ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2014)
 •    ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2014)
 •    ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਦੇਸ -ਪਰਦੇਸ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਜਿੰਦ ਇੱਕਲੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 •    ਜ਼ਿੰਦਗੀ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਬੰਦਸ਼ਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਸੁਣ ਮਿਤਰਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਗਜ਼ਲ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਜਗ -ਤਮਾਸ਼ਾ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਸਵਾਲੀਆ ਸੋੱਚਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਉਡੀਕ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ / ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ