ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ    

Email: jsekha@hotmail.com
Phone: +1 604 543 8721
Address: 7004 131 ਸਟਰੀਟ V3W 6M9
ਸਰੀ British Columbia Canada

ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 1 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜਨਵਰੀ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 2 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਫਰਵਰੀ, 2013)
 •    ਡਾਕਾ / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਪਿਛਲ ਝਾਤ - ਮਈ, 2012)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 3 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਪਿਛਲ ਝਾਤ - ਜਨਵਰੀ, 2011)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 9 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 8 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 7 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 6 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 5 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 4 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 3 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 1 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 10 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2011)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 2 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2010)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 4 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 8 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਗਸਤ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 9 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 10 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 11 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 6 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 7 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 5 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਮਈ, 2013)

 • ਲੜੀਵਾਰ

 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 1 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜਨਵਰੀ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 2 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਫਰਵਰੀ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 3 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 9 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 8 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 7 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 6 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 5 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 4 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 3 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 1 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 10 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2011)
 •    ਵਿਗੋਚਾ - ਅੰਕ 2 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2010)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 4 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 8 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਗਸਤ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 9 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 10 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 11 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 6 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 7 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਚੇਤਿਆਂ ਦੀ ਚਿਲਮਨ - ਕਿਸ਼ਤ 5 / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਮਈ, 2013)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ