ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ   

Address:
ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ Pakistan

ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-1) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਮਈ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-2`) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-3) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-4) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-5) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-6) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-7) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-8) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਦਸੰਬਰ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-9) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-10) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ11) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-12) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ13) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਮਈ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ14) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ15) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ16) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ17) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ18) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ19) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ 20) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਦਸੰਬਰ, 2017)

 • ਲੜੀਵਾਰ

 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-1) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਮਈ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-2`) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-3) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-4) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-5) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-6) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-7) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-8) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਦਸੰਬਰ, 2016)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-9) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-10) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ11) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ-12) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ13) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਮਈ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ14) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ15) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ16) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ17) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ18) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ19) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਹੀਰ (ਭਾਗ 20) / ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ (ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ - ਦਸੰਬਰ, 2017)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ  samsun escort canakkale escort erzurum escort Isparta escort cesme escort duzce escort kusadasi escort osmaniye escort