ਰਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ: Info@PunjabiMaa.com


ਪੁਸਤਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ
: ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੁਸਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ |

Satinderjit Sidhu
1329, Littleton Road, Morris Plains
New Jearsey, 07950  USA